1. Beej Mantra

||Kleem Kleem Kamakhya Kleem Kleem namaha: ||

“क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः |”

2. Kamakhya Devi Main Mantra:

Kamakhya Var De, Devi Neelparvat Vasini, | Tvam Devi Jagtaam, Matriyoni Mudrednao stute ||

“कामाख्याये वरदे देवी नीलपावर्ता वासिनी | त्व देवी जगत माता योनिमुद्रे नमोस्तुते || “
“कामाख्ये काम संपने कामेश्वरी हरि प्रिये, | “कमाना देहि में नित्य कामेश्वरी नमोस्तुते ||

3. Kamakhya Pranaam Mantra:

Kamakhye Kaam Sampanne Kameshwari Har Priye | Kamnam Dehi me nitya kaameshwarianmo stute ||

4. Kamakhya Anugya Mantra:

Kamde Kamrupsye Subhage Su Sevite | Karomi Darshan Detya sarv kaamarth siddhese ||

5. Navgraha Mantra:

Om Ghrini Suryaye Namah, Om Aim Kleem Somaye Namah, Om Hoom Shreem Mangalaya Namah,

Om Braam Breem Braum Sah Budhaye Namah, Om Gram Greem Graum Sah Guruve Namah,

Om Draam Dreem Droum Sah Shukraye Namha, Om Sham Shanaischaryaye Namah,

Om Raam Rahve Namah, Om Hreem Ketave Namah, Om Navgarihaya Namah.